Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2011

yourbeautiful
6023 3bc6
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viamiimi miimi
yourbeautiful
2683 1745
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viamiimi miimi
yourbeautiful
7533 9290 500
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viamiimi miimi
1436 7db8

Who to wish this for? :D

Reposted fromlollidella lollidella viamiimi miimi
yourbeautiful
Reposted fromoll oll viamiimi miimi
yourbeautiful
Płaczę. Idę ulicą i płaczę. Łzy mi wchodzą do ust. A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę. Cały brzuch mi się trzęsie od płaczu.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamiimi miimi
yourbeautiful
8636 b256 500
Reposted fromtszydfazero tszydfazero viamiimi miimi
yourbeautiful

Ból jest chujowy, ale uczy.

Reposted frommarlena marlena viamiimi miimi
yourbeautiful

Nie mam już nic.

Ale tez nikt mnie nie ma.

Nikt mnie nie ma.

Nie ma mnie nikt.

Jestem niczyj.

[Edward Stachura]

Reposted fromdumborhappy dumborhappy viamiimi miimi
yourbeautiful
1729 9044
Reposted frominspiro inspiro viamiimi miimi
yourbeautiful
Najlepsze listy miłosne powstają, kiedy z góry nie wie się, co się będzie pisało, i potem też się nie pamięta, co się pisało.
— Jean-Jacques Rousseau
Reposted fromsiarczan siarczan viainyou inyou
yourbeautiful
yourbeautiful
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viainyou inyou
yourbeautiful
Tak bardzo chciałabym  widzieć cię więcej, trzymać za rękę, kopać powietrze, opowiedzieć ci jak bardzo zwariowałam.
— Iron Maiden
Reposted fromolakocie olakocie viainyou inyou
yourbeautiful

Będę Ci się plątać w myślach aż oszalejesz na moim punkcie.

Reposted fromcarre carre viamiimi miimi

September 13 2011

yourbeautiful
1. Złap najbliższą książkę.
2. Otwórz ją na 123 stronie.
3. Znajdź piąte zdanie.
4. Opublikuj je razem z tą instrukcją.
5. Nie szukaj najfajniejszej książki, jaką można znaleźć. Użyj tej, która faktycznie leży najbliżej Ciebie.
"Wiedziałam, że zajdzie wysoko."
Reposted fromsoll soll viarulletka rulletka
9805 6511
Reposted fromfuckblack fuckblack vialadylove ladylove
yourbeautiful
2387 cf45
Reposted frombisia bisia viarulletka rulletka
yourbeautiful
yourbeautiful
7626 d8ae 500
Reposted fromsoll soll viarulletka rulletka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl